27/02/1922: Tối cao Pháp viện bảo vệ quyền bầu cử của phụ nữ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Supreme Court defends women’s voting rights, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1922, tại Washington, D.C., Tu chính án thứ 19 của Hiến pháp Hoa Kỳ, quy định quyền bầu cử cho phụ nữ, đã được tám thành viên Tối cao Pháp viện nhất trí tuyên bố hợp hiến. Tu chính án thứ 19, trong đó tuyên bố rằng “quyền bỏ phiếu của công dân Hoa Kỳ sẽ không bị từ chối hoặc loại bỏ bởi Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào vì lý do giới tính,” là sản phẩm của hơn bảy thập niên mít-tinh, kiến nghị, và hàng loạt những cuộc biểu tình của phụ nữ và những người ủng hộ họ.

Năm 1916, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều tán thành việc trao quyền bầu cử cho phụ nữ, và vào ngày 04/06/1919, Tu chính án thứ 19 đã được Quốc Hội thông qua và gửi tới các bang để phê chuẩn. Ngày 18/08/1920, Tennessee đã trở thành tiểu bang thứ 36 phê chuẩn tu chính án, đạt được yêu cầu ba phần tư số bang. Bước sang ngày 26/08, Tu chính án thứ 19 chính thức có hiệu lực.