20/05/1996: Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bảo vệ quyền của người đồng tính

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Supreme Court defends rights of gays and lesbians in Romer v. Evans, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1996, trong một chiến thắng của phong trào dân quyền cho người đồng tính, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ – với sáu phiếu thuận và ba phiếu chống – đã bác bỏ một tu chính án của hiến pháp tiểu bang Colorado với nội dung ngăn bất cứ thành phố, thị trấn hoặc quận nào thuộc tiểu bang thực hiện bất cứ hoạt động lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp nào để bảo vệ quyền của người đồng tính.

Tu chính án thứ 2 của Colorado được thông qua vào năm 1992 với sự chấp thuận của đa số người dân trong một cuộc trưng cầu dân ý đặc biệt. Bốn năm sau, Tối cao Pháp viện Hoa kỳ đồng ý xét xử vụ kiện Romer v. Evans, một vụ cho phép Tối cao Pháp viện xem xét tính hợp hiến của tu chính án này.

Ngày 20/05/1996, trong một phán quyết được đưa ra bởi Thẩm phán Anthony M. Kennedy, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ Tu chính án thứ 2, lập luận rằng luật này đã vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng của Tu chính án thứ 14 Hiến pháp Hoa Kỳ. Mặc dù phán quyết – được đưa ra bởi một người do đảng Cộng hòa bổ nhiệm – rất thận trọng về mặt câu chữ, song nó vẫn được xem như một chiến thắng lớn của dân quyền, từ đó mang lại cho những người ủng hộ đồng tính nam và đồng tính nữ tiền lệ hiến pháp đầu tiên để đấu tranh phản đối các đạo luật chống lại quyền lợi của người đồng tính.