Category Archives: Phương pháp NCKH

Tranh cãi về các mô hình trong kinh tế học

Nguồn: Dani Rodrik, “Economists vs. Economics”, Project Syndicate, 10/09/2015. Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Kể từ cuối thế kỷ 19, khi ngành kinh tế học ngày càng sử dụng nhiều toán học và thống … Continue reading

Posted in Kinh tế quốc tế, Phương pháp NCKH | Tagged , , | Leave a comment

#208 – Các cấu trúc chính trị

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Political Structures” (Chapter 5) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 79-101. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên quan: Các chương khác của cuốn … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , | Leave a comment

#204 – Phân tích chính sách đối ngoại

Nguồn: Baris Kesgin, “Foreign Policy Analysis”, in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds), 21st Century Political Science: A Reference Handbook (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), pp. 336- 343. Biên dịch: Đào Tuấn Ninh | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Phân tích CSĐN, Phương pháp NCKH | Tagged , , , | Leave a comment

#165 – Lý thuyết giản lược và lý thuyết hệ thống

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Reductionist and Systemic Theories” (Chapter 4) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 60-78. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên quan: Các chương khác … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , | Leave a comment

#140 – Vấn đề kinh tế chính trị trong thương mại quốc tế

Nguồn: Benjamin J.Cohen (1990). “Review: The Political Economy of International Trade”, International Organization, Vol. 44, No. 2, pp. 261-281.>>PDF Biên dịch và Hiệu đính: Phan Thị Ngọc Mai Đối với các nhà kinh tế được đào tạo theo hướng tân … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , | Leave a comment

#134 – Cách tiếp cận hệ thống và các lý thuyết

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Systemic Approaches and Theories” (Chapter 3) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 38-59. Biên dịch: Nguyễn Việt Vân Anh | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bài liên … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , , | Leave a comment

#113 – Lý thuyết giản lược

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Reductionist Theories” (Chapter 2) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 18-37. Biên dịch: Trần Xuân Thủy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Kinh tế chính trị quốc tế, Phương pháp NCKH | Tagged , , , | Leave a comment

#69 – Cấu trúc vô chính phủ và cân bằng quyền lực

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Anarchic Orders and Balances of Power” (Chapter 6) in K. N. Waltz,Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 102-128. Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Chúng ta … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , , | 4 Comments

#22 – Quy luật và Lý thuyết

Nguồn: Waltz, Kenneth N. (1979). “Laws and Theories” (Chapter 1) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 1-17. Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, Nguyễn Võ Dân Sinh … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Tagged , , , , | Leave a comment

#21 – Phản ứng của chế độ chuyên chế với suy thoái kinh tế

Nguồn: Dag Tanneberg, Christoph Stefes & Wolfgang Merkel (2013). “Hard times and regime failure: autocratic responses to economic downturns”, Contemporary Politics, 19:1, 115-129. Biên dịch: Phạm Thị Kim Ngân | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Các học giả xếp những … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế, Phương pháp NCKH | Tagged , , , , , | 2 Comments