Tag Archives: chủ nghĩa kiến tạo

#267 – Triển vọng của chủ nghĩa kiến tạo đối với lý thuyết QHQT

Nguồn: Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, Vol. 23, No. 1 (Summer 1998), pp. 171-200. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Chủ nghĩa kiến tạo – kẻ thách thức sự thống … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , | Leave a comment

Sự thống nhất của các trường phái lý luận QHQT: Mô hình duy lý về hành vi quốc gia

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Thanh Tóm tắt: Các lý thuyết quan hệ quốc tế hiện nay rất đa dạng và phức tạp. Luận điểm của các học giả thường khác biệt không chỉ với các lý thuyết khác nhau … Continue reading

Posted in Lý thuyết QHQT | Tagged , , , | Leave a comment

Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism)

Tác giả: Phạm Thủy Tiên Hầu như sự phát triển của các lý thuyết quan hệ quốc tế đều được nảy sinh từ các phản ứng với chất xúc tác là các sự kiện lịch sử: sự nổi lên của … Continue reading

Posted in Lý thuyết QHQT, Thuật ngữ QHQT | Tagged , , | Leave a comment

#222 – Con đường hòa bình của chủ nghĩa tự do và kiến tạo

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 10), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Nguyễn Thị Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Luật pháp quốc tế, Lý thuyết QHQT, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , , , | Leave a comment

#211 – Quan hệ quốc tế: Một thế giới, nhiều lý thuyết

Nguồn: Stephen M. Walt (1998). “International Relations: One World, Many Theories”, Foreign Policy, No. 110, pp. 29-32+34-46. Biên dịch: Khoa QHQT | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan:  Các lý thuyết về chính trị thế giới Tại sao … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , | Leave a comment

#168 – Các lý thuyết về chính trị thế giới

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 2), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Lê Thùy Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

#61 – Wendt hội ngộ phương Đông: Văn hóa hợp tác và xung đột của ASEAN

Nguồn: Stefan Rother (2012). “Wendt meets East: ASEAN cultures of conflict and cooperation”, Cooperation and Conflict, Vol. 47, No.1, pp. 49–67. Biên dịch: Mai Chí Trung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Khi bàn luận về các khái niệm hợp … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , | Leave a comment

#37 – Quá trình kiến tạo xã hội của chính trị cường quyền

Nguồn: Alexander Wendt (1992). “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring), pp. 391-425. >>PDF Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Cuộc tranh luận giữa … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , | 1 Comment

#9 – Các quan điểm lý thuyết về quan hệ quốc tế ở Châu Á

Nguồn: Acharya, Amitav. “Theoretical Perspectives on International Relations in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), pp. 57-82. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Bất kì … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , | Leave a comment