13/10/1966: McNamara lạc quan về Chiến tranh Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: McNamara claims that war is progressing satisfactorily, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1966, Bộ trưởng Quốc phòng Robert S. McNamara tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Sài Gòn rằng ông nhận thấy các hoạt động quân sự đã “tiến triển rất khả quan kể từ năm 1965.”

McNamara đến Sài Gòn vào ngày 11/10 trong chuyến đi thực địa thứ tám của ông đến miền Nam Việt Nam. Ông đã thảo luận với Tướng William Westmoreland, Chỉ huy Quân sự Cấp cao của Mỹ; Đại sứ Henry Cabot Lodge; cùng nhiều nhà lãnh đạo quân sự khác; cũng như Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

McNamara cho biết ông hài lòng với tiến bộ tổng thể ở miền Nam, nhưng sau đó ông tiết lộ riêng với Tổng thống Lyndon Johnson rằng tiến bộ của chương trình bình định “thực ra rất chậm.”

Sau cuộc chiến, McNamara viết rằng mình đã sớm nhận ra “mức độ phức tạp của tình hình và tính không chắc chắn trong khả năng của chúng ta nhằm đối phó với tình hình đó bằng phương tiện quân sự.” Dù bản thân đã hiểu rõ những trở ngại, McNamara vẫn ủng hộ cam kết của Mỹ nhằm ngăn chặn phe Cộng sản tiếp quản miền Nam.

Tuy nhiên, đến cuối năm 1965, thậm chí chính McNamara cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng đạt được một giải pháp quân sự ở Đông Nam Á. Dù vậy, cuối tháng 07/1967, ông vẫn nói với Tổng thống Johnson rằng các lực lượng Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đang ở thế thượng phong. Mệt mỏi vì sự dao động của McNamara, Johnson cuối cùng đã thay thế ông bằng Clark Clifford vào tháng 02/1968.

Từ hàng rào điện tử McNamara đến bức tường biên giới của Trump